صفحه منتسب به دفتر مقام معظم رهبری در شبکه اجتماعی توئیتر در پیامی نوشت: احترامی که مسلمانان به عیسی مسیح (ع) قائل هستند، کمتر از مقام و شایستگی وی در نظر مؤمنان مسیحی در مسیحیت نیست.  

صفحه منتسب به دفتر مقام معظم رهبری در شبکه اجتماعی توئیتر در پیامی نوشت: احترامی که مسلمانان به عیسی مسیح (ع) قائل هستند، کمتر از مقام و شایستگی وی در نظر مؤمنان مسیحی در مسیحیت نیست.