در هيچ جاي جهان آرامش نيست. شرق و غرب عالم به هم ريخته و در اين ميانه، همه ما گرفتار رسانه ها و خبرهايشان هستيم! واقعا كسي نمي داند چه خبر است و رسانه ها ذهن ها را هر طرف مي خواهند مي برند. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) دکترمحمدرضا تقي‌دخت نوشت: كافي […]

در هيچ جاي جهان آرامش نيست. شرق و غرب عالم به هم ريخته و در اين ميانه، همه ما گرفتار رسانه ها و خبرهايشان هستيم! واقعا كسي نمي داند چه خبر است و رسانه ها ذهن ها را هر طرف مي خواهند مي برند.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) دکترمحمدرضا تقي‌دخت نوشت: كافي است فقط كمي فكر كنيم تا بفهميم راست و دروغ در هم پيچيده! آنكه مخالف حكومت سياسي است از وضعيت خراب جامعه سخن مي گويد و آنكه طرفدار حكومت است، با همان وزن، در موافقت سخن مي گويد. همهمه اي است از افشاگري و پنهانكاري، راست و دروغ، تاريك و روشن، سايه و نور! چه خبر است در اين عالم!؟ حق با كيست؟!

چرا هيچ ميزاني نيست؟ چرا هيچكس نمي داند چه خبر است؟! چرا خوب و بدِ نهادِ همه آدم ها دارد با يك ويروس كوچك بيرون مي ريزد؟ چرا يكي احتكار مي كند و ديگري خيرات مي كند؟! مگر نه اينكه همه ي ما آدميانيم؟!

كسي نمي داند ويروس از كجا آمده! يك عده مي گويند حمله بيولوژيك است و جمعي ديگر مي گويند جهش يك ويروس ديگر! يعني يا دستكار آدمي است يا نتيجه كارش! اما چرا از آدمي كاري بر نمي آيد؟!

چند نفر كشته شده اند؟! كسي نمي داند! نه اينجا نه هيچ جاي عالم! رسانه ها به غوغاي تمام وقت خود مشغولند. كداميك راست مي گويد!؟

هيچكدام! هر يك با غرضي، فرضي را دامن مي زنند و كسي نيست جلودارشان باشد! اين ميان آدميانند كه يا مثل چراغ لاله در بادِ مرگ مي لرزند يا مثل برگ بر زمين مي ريزند!

فاصله بگيريم از خودمان و ترس هايمان و رسانه هاي موافق و مخالفمان! در عالم چه خبر است؟! آيا چون ايلغار مغول، بايد همزبان شد با آنكه گفت “بادِ استغناي حق است كه وزيدن گرفته”؟! يا بايد پذيرفت كه همانند جهان اسطوره ها، خشم خدايان است كه از آسمان فرود آمده؟! يا هيچكدام و به زبانِ عالمان علوم تجربي، بايد همه اين رويدادهاي بد را، فقط اتفاقي زيستي در جهان علم دانست!!!؟

فاصله بگيريم از خودمان و فهممان! كسي مي داند در عالم چه خبر است؟! اين ويروس از كجا آمده؟ كجا مي رود؟ چه كرده و چه خواهد كرد و كي تمام مي شود اينهمه ترس و هراس و قبض و سكون؟!

هيچكس نمي داند! نه سياستمدار، نه دانشمند، نه پزشك، نه آدم عادي، نه آدم معنوي، نه متخصص و نه غير متخصص! هيچكس نمي داند!

فاصله بگيريم تا بفهميم بشر چه اندازه ناتوان و ناآگاه است! چقدر بي خبر است!

بشر هيچ چيز از اين جهان نمي داند…هيچ چيز! اين را يك ويروس ساده در اوج پيشرفت علمي بشر به همه ثابت كرد، ولو اينكه درمانش به زودي پيدا شود…