عمليات اسيدكاری گسترده چاه‌های فاز ۸ میدان گازی پارس جنوبی آغاز شد
عمليات اسيدكاری گسترده چاه‌های فاز ۸ میدان گازی پارس جنوبی آغاز شد

در ادامه اجرای طرح‌های عملیاتی نگهداشت تولید از میدان گازی پارس جنوبی، عملیات اسیدکاری گسترده چاه‌های سکوی فاز ۸ آغاز شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)وبه نقل ازروابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس، در راستای افزایش ضریب بازیافت گاز و طول دوره تولید پایدار از سکوهای گازی پارس جنوبی، پس از اجرای موفقیت‌آمیز […]

در ادامه اجرای طرح‌های عملیاتی نگهداشت تولید از میدان گازی پارس جنوبی، عملیات اسیدکاری گسترده چاه‌های سکوی فاز ۸ آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)وبه نقل ازروابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس، در راستای افزایش ضریب بازیافت گاز و طول دوره تولید پایدار از سکوهای گازی پارس جنوبی، پس از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات مشبک‌کاری و اسيدکاری گسترده چاه‌های سکوی توليدی فاز ۴ ميدان در دو سال گذشته و همچنين انجام موفقيت آميز فاز آزمايشی عمليات اسيدكاری يک حلقه از چاه‌های فازهای ۷،۶و۸، مرحله اصلی طرح با اجرای موفقیت‌آمیز عملیات اسیدکاری گسترده بر روی چاه مرکزی سكوی توليدی فاز ۸ پارس جنوبی آغاز شد و در ادامه عمليات اسيدكاری و جريان‌دهی ساير چاه‌های توليدی سكو انجام خواهد پذيرفت.

عمليات مذكور پس از اخذ تاييديه و اعتبار لازم از مديريت برنامه‌ريزی تلفيقی شركت ملی نفت ايران، توسط مديريت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس و با همكاری معاونت عمليات و پشتيبانی این شرکت با استفاده از خدمات پيمانكاران توانمند داخلی اجرایی شده است.

پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل عمليات اسيدكاری گسترده در چاه‌های سكوی مورد اشاره، دوره توليد پايدار اين سكو به ميزان دو سال و برداشت نهايی گاز از اين موقعيت دریایی در ميدان مشترک پارس جنوبی حدود هشتصد ميليارد فوت مكعب استاندارد افزايش يابد.

پس از پايان عمليات بر روی چاه‌های فاز ۸، اسيدكاری و تميزسازی چاه‌های فازهای ۶ و۷ با هدف افزايش دوره توليد پايدار از سكوهای توليدی فازهای مذكور در دستور كار قرار خواهد گرفت.

.