دکتر علیرضا امینی

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا امینی

تاریخ تولد:

محل تولد: تهران

سوابق تحصیلی:

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ….

سوابق کاری:

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ….

سایت: http://alireza-amini.ir

ایمیل: