رحمت الهي و اقدامات مسئولانه !!! آغاز سال ٩٨ با اخبار بدي همراه شد. باتوجه به خشكسالي هاي اخير كشور ، خبر بارش رحمت الهي كه هميشه در ذهن ، تصوير زيباي بارش بهاري را همراه دارد ؛ اين بار موجب گرفتاري و خسارت هاي مالي و جاني زيادي براي هموطنان ما در نقاط مختلف […]

رحمت الهي و اقدامات مسئولانه !!!

آغاز سال ٩٨ با اخبار بدي همراه شد. باتوجه به خشكسالي هاي اخير كشور ، خبر بارش رحمت الهي كه هميشه در ذهن ، تصوير زيباي بارش بهاري را همراه دارد ؛ اين بار موجب گرفتاري و خسارت هاي مالي و جاني زيادي براي هموطنان ما در نقاط مختلف كشور شد.
سوالات زيادي اذهان عمومي را مخدوش و مشوش كرده است كه اقدامات دولت و ارگانهاي مختلف كشور پاسخگوي آن نبوده است.
پس از پخش تصاوير مختلف از سيل ، بالاخص در شيراز و آق قلا و ساير شهرهاي آسيب ديده ، مردم در انتظار اقدامات شايسته مقامات بودند ولي متاسفانه پس از غيبت چند روزه مسئولين اصلي و حضور نمادين برخي ديگر از آنها و همچنين اظهار نظرات كارشناسي چون تخريب برخي راه ها ، راه آهن و … موجبات پاسخگويي مجازي مديران ( اعم از تاييد يا رد ) به يكديگر فراهم آمده و اين مباحثه مجازي تا جايي در حال پيش روي ست كه گويي مسئله اصلي كه جبران خسارت وارده به آسيب ديدگان و استفاده بهينه از اين رحمت الهي ست ، به حاشيه رفته است. و بنظر ميرسد با توجه به بارش باران در روزهاي آتي ، احتمال افزايش خسارات و تلفات دور از ذهن نباشد.
در اين ميان ستاد مديرت بحران يا كميته امداد امام خميني با تكيه بر شعار كمك رساني و همانند سوابق قبلي ، اقدام خاصي انجام نداده است !!!
حقيقت اين است كه بايد به دور از جناح بندي سياسي و عوام فريبي و پاسخگويي مجازي مسئولين كشور به يكديگر ، اقداماتي عاجل جهت جلوگيري از افزايش خسارت ها و تلفات و همچنين جبران خسارت وارده به آسيب ديدگان انجام شود و نيز برخورد با مسئوليني كه با تصميمات نابخردانه و غير اصولي خود ( از جمله راه سازي در مسيل هاي شهري و روستايي ) موجبات افزايش خسارتهاي ناشي از سيل را فراهم كردند ، بسيار لازم و ضروري ست. هرچند كه چنين برخوردهايي ( اعم از قضايي و غير قضايي) مسبوق به سابقه نبوده است.
النهايه با توجه به عملكرد نامناسب ستاد مديريت بحران ، آنچه مسلم است تشكيل كارگروهي براي رفع بحران مديريت در كشور به قيد فوريت ، لازم و ضروري است
علي بركت الله …

نوشته: بابک شناسی