امیرکربلایی-پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva.ir):در تمام ساختارها  می توان افرادی را یافت که به واسطه شغل یا مناصبی که دارند نسبت به اسناد و مدارک و یا اطلاعات خاص دسترسی هایی دارند. این اطلاعات  می تواند شامل مباحث حاکمیتی و ملی و یا می تواند اسناد درون حزبی و گروهی شود.این افراد معمولا از فیلترها و […]

امیرکربلایی-پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva.ir):در تمام ساختارها  می توان افرادی را یافت که به واسطه شغل یا مناصبی که دارند نسبت به اسناد و مدارک و یا اطلاعات خاص دسترسی هایی دارند.

این اطلاعات  می تواند شامل مباحث حاکمیتی و ملی و یا می تواند اسناد درون حزبی و گروهی شود.این افراد معمولا از فیلترها و گزینش های خاص عبور کرده و تاییدیه ها و مجوزها را دریافت می کنند.

گاهی حتی چه بسا ازدواج های آنها نیز باید شامل مجوزهای امنیتی شود.حال در این بین پیش می آید که افرادی  با دور زدن قوانین کلی یا جزئی به صورت خود رای عمل کرده  و به صورت طعمه ، هدف سیاسی جناح های رقیب قرار می گیرند.این افراد معمولا به واسطه نزدیکان خود خطوط قرمز را رد کرده و اسرار و رازهای ساختار خود را در معرض افشا قرار می دهند.گاهی هم دیده می شود که این افراد موقعیت خود و هم حزبی های خود را در خطر می بینند با دریافت چراغ سبزهایی معمولا دست به انتحار ویا جنایت های خانوادگی می زنند.

تجربه های مشابه نشان داده جریان مقابل نیز با افشای این اتفاقات سعی می کنند رقبا را در تنگنا قرار دهند.در این بین بازار سیاسیونی که سعی در فشار حداقلی و امتیاز گیری حداکثری دارند داغ داغ است.

به نظر می رسد در ماجرای اخیری که برای شهردار سابق تهران به عنوان نمونه عینی پیش آمد یک استنباط هم می تواند این طور باشد  که حرکت های به اصطلاح آرسن لوپن گونه این شخص خوراک سیاسی خوبی برای تحلیل و نقد ساختار اصلاحات را در اختیار رقبای اصولگرا و مردم در آستانه انتخابات مجلس قرار گیرد..البته این همانطور که گفته شد فقط یک تعبیر است.

 شاید بتوان گفت این عشق بازی ها در عرصه سیاست باعث میشود افرادی همچون نجفی که در ساختار سیاسی اصلاح طلبان ید طولایی دارند مانند تیر خلاص بر پیکر حزب و جایگاه سیاسی خود باشند و وسیله امتیاز گیری احزاب دیگر قرار گیرند.

اینک هنوز برای اظهار نظر کلی در این خصوص باید منتظر روشن شدن ابعاد دیگر این ماجرا منتظر ماند.