مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی پیشنهادهایی را برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در جهت جهش تولید ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها» اعلام کرد؛ یکی از […]

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی پیشنهادهایی را برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در جهت جهش تولید ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها» اعلام کرد؛ یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌ها و بخش تولید در کشور، تأمین مالی مناسب و آسان است.

به طور کلی تقاضای بنگاه‌ها به منابع مالی را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد، توسعه‌ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می‌افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند. این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده است و سؤالات اصلی و محوری آن عبارت است از:

– چه عواملی زمینه‌ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و چه عوامل کوتاه مدتی آن را تشدید کرده است؟

– به منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بنگاه‌ها چه راهکارهایی می‌توان پیشنهاد کرد؟

مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش نشان می دهد، تقاضای بنگاه های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است. رویه های مالیات ستانی، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه های دنیا و منطقه باشد. جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه ها را تشدید کرده است.

ازسوی دیگر عوامل مؤثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم‌ترین آن، ناترازی بانک ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر است. در پایان گزارش راهکارهای پیشنهادی برای بهبود دسترسی بنگاه ها به تأمین سرمایه در گردش تبیین شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس