صاحب امتیاز و مدیر مسئول

نام: دکتر علیرضا امینی

نمایش رزومه

قائم مقام مدیر مسئول
نام: نیلوفر احدیان

نمایش رزومه

شورای سیاست گذاری

نام: دکتر علیرضا امینی

نمایش رزومه

نام: علی عباسی اصل

نمایش رزومه

نام: دکتر مصطفی رنجبر شیرازی

نمایش رزومه

 

 

نام: دکتر محمدزضا شهریاری

نمایش رزومه

نام: جمشید فرقانی نیا

نمایش رزومه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبیر سرویس

نام: مجتبی احمدلو
سمت: دبیر سرویس سیاسی

نمایش رزومه

نام: رضا مالک
سمت: دبیر سرویس فرهنگی

نمایش رزومه

نام: بابک شناسی
سمت: دبیر سرویس عمومی

نمایش رزومه

نام: فرزین سوادکوهی
سمت: دبیر سرویس اقتصادی

نمایش رزومه

نام: دکتر محمدزضا شهریاری

سمت: دبیر سرویس اقتصادی و بورس،بازار مالی

نمایش رزومه

تحریریه

نام: مجتبی احمدلو

نمایش رزومه

نام: احمدرضا دلیران فیروز

نمایش رزومه

نام: امیر کربلایی

نمایش رزومه

نام: مهدی رودگر

نمایش رزومه

نام: بابک شناسی

نمایش رزومه

نام: معصومه شیخلر

نمایش رزومه

نام: فرزین سوادکوهی

نمایش رزومه

نام: رضا مالک

نمایش رزومه

نام: علیرضا روزبهانی

نمایش رزومه


نام:گلایول نیاززاده
نمایش رزومه

مدیر اجرایی

نام: معصومه شیخلر

نمایش رزومه

 

عکاس

نام: شهاب درودیان

نمایش رزومه

صفحه آرا و ویراستار

نام: حسین سلیمانی

نمایش رزومه